Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Administrator

Pages: [1]
1
FAQ / SoftwareUpdate my PP Image
« on: June 22, 2021, 07:16:26 PM »
To do an image software update you should allways go through the PP menu to ensure you get all updates.
So how do we do this.

1. Press Blue button on your RC to open the PP menu. Now if there is new updates a popup message will show and press yess to proceed.
2. Here you can read a log of the latest updates and here you also press the Blue Button on your RC to start the update.

When done reboot your box and you now have all the latest updates and fixes installed :)

2
Tenkte bare forklare kort om JediMakerXstream IPTV epg og plugin EPG Import

Nå har du redan gått gjenom Jedi etter som du har fungerandes IPTV i bouqets (Favoritter) håper jeg :)

Da er det dags og åpne EPG Import pluginet. (Plugins >> EPG Import )

Nå sjekker vi 2 ting her.

1. Sjekk at Import EPG for IPTV Only er satt til "NO"
2. Sjekk at Import EPG only for Bouquets (Favoritter) er satt til "NO"


Når det er gjort så trykker du på blå knapp for og åpne EPG Kilder.
Her finner du alle kilder som man kan importere epg fra.

Huk av allr Rytec sources som matcher dine kanaler.
Så finner du også kilder som er laget av Jedi de har navne på din IPTV provider
Huk av dem også.

Når det er klart så trykk på grønn knapp for og spare dine instillinger. Viktigt ellers så må du gjøre om allt ;)

Nå skal vi importere alle kilder. Det tar langtid men trykk på gul knapp så vill allt starte etter en stund.
Men som sagt kan ta opp til 10 min og få laste in allt så ha en go kaffe kopp i handen :)

Håper dette vill hjelpe dere som ikke fått det til. Men som sagt EPG kan ikke bli bedre en hva din provider har av epg for våre Nordiske kanaler.

3
Her kan man fråga/spørre på Norsk/Dansk/Svensk / dBackup guide
« on: March 20, 2021, 08:12:26 PM »

I dette innlegget vil jeg prøve å veilede deg gjennom bruk av dBackup.

Men hva er dBackup © gutemine?
Det er et plugin som er utviklet av gutemine som lar deg lage et fullstendig sikkerhetskopibilde av PP-bildet ditt.
Dette er veldig hyggelig å ha hvis du krasjer din Dreambox og trenger å gjenopprette den raskt.

Hvis du ikke har koblet til en USB-minnepinne og montert på Dreamboxen din eller har et sd kort/HDD, kan du fortsatt lage en sikkerhetskopi til  /data/ mappen.
Denne mappen er en del av det interne minnet, så det er best at du bruker harddisken eller en annen enhet, men det er ikke fullt møjligt og bruke /data mappen uten problem.

Trinn 1
Plugin bør være installert allerede siden jeg bygger det inn i PP-bildet.
Så åpne dBackup og trykk på Grønn knapp for å starte sikkerhetskopieringen.

Steg 2
Velg nå stedet for sikkerhetskopien din. Og trykk på OK-knappen for å gjøre ditt valg

trinn 3.
Trykk nå på den grønne knappen for å starte sikkerhetskopieringsprosessen
Mens sikkerhetskopiering kjører, kan du fortsatt bruke boksen, men det er best å bare la den være som den er.
Ta deg en kaffe eller snakk litt med kona frem til allt er klart ;)

Trinn 4
Når sikkerhetskopieringen er ferdig, får du en melding, bare trykk OK for å ferdigstille allt.

Trinn 5
Nå vil vi lagre våres nye backup image på datamaskinen vår slik at vi får tilgang til det enkelt hvis vi trenger å gjenopprette Dreamboxen.
Med ftp åpner den valgte sikkerhetskopieringsplasseringen under dBackup-prosessen og finner imagefilen, den ender alltid med tidsdato og tar.xz
Last ned image til datamaskinen for sikker lagring.

Hvis du har oppgradert eller lagt til nye ting, kan du bare gjenta denne guiden for å lage en ny versjon  :)
Husk og laste den ned til din datamaskin

For å gjenopprette image er det bare å sette Dreambox i redningsmodus og legge tilbake ditt image.
Bare vær sikker på at du ikke har merket av for de to små boksene og spør om du vil sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillingene dine.
Det er mest dumme ting i Flashverktøyet og er nesten alltid årsaken til at din Dreambox blir død eller du får rødlysfeil.
Vi vill ju ikke återstille noe som ikke virker til våres backup image som vi vet virker.

Still gjerne spørsmål hvis dere lurer på noe.4
FAQ / How to use dBackup to make a copy of your PP Image
« on: March 18, 2021, 08:36:21 PM »
In this post I will try and guide you through the use of dBackup

But first what is dBackup ©gutemine
It's a plugin develope by gutemine that allows you to create a full backup image of your PP Image.
This is very nice to have in case you crash your Dreambox and needs to restore it fast.

If you have not connected a Usb memory Stick and mounted to your Dreambox you can still create a backup to your /data/ folder.
This folder is part of the Internal memory so it's preferd that you use your HDD or other device, But it's not nessery.

Step 1
Plugin should be installed already since i build it into the PP image.
So open dBackup and press GreenButton to start the backup.

Step 2
Now chose the location for your backup. And press OK button to select

Step 3
Now press Green button to start the backup process
While backup is running you can still use the box but it's best to just leave it as it is.

Step 4
When backup is done you get a message just press OK to finnish.

Step 5
Now we want to store the image on our computer so we can access it easy if we need to restore the image.
With ftp open the selcted backup location during the dBackup process and find the image file, allways ends with time date and tar.xz
Download the image to your computer for safe storage.

If you upgrade or add new things then you can just repeate this guide to create a new version  :)

To restore the Image just put your Dreambox into Rescue Mode and flash it back.
Just be sure you have unchecked the 2 small boxes asking if you want to backup & restore your settings.
They are most stupid things in the flash tool and are almost allways the reason when a box goes dead or red light error.

5
OBS!! Sjekk at du har alle oppdateringer installert først
Åpne PP menu med Blå Knapp >> PP News & Info >> Blå knapp igjen for PP Software Update

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PP-Standard-HD er det eneste skin i image. Men til gjengjeld har dette skin MANGE muligheter til å gjøre endringer.
For å gjøre endringer i skin, må du først installere noen filer.
For å gjøre dette må du ha et lagringsmedium tilkoblet boksen.
Naviger til:
# BLÅ
# Grafikkmeny
# PP standard skin oppsett
# BLÅ (Installer bakgrunnsbilder)
Velg så hvor du skal lagre bakgrunnsbilder, installer dem og start boksen på nytt.

Etter restart, naviger til:
# BLÅ
# Grafikkmeny
# PP standard skin oppsett
# GRØNN (Start oppsett)

Velg så hvilken versjon av skin du vil kjøre. PP standard skin (med videoforhåndsvisning) eller PP standard skin uten videoforhåndsvisning. NB! Dersom du endrer videoforhåndsvisning i skin, vil boksen måtte starte på nytt og du må navigere tilbake hit.
Ved oppstart etter endring av skin uten videoforhåndsvisning og OSD synlighet er satt til 100 % vil du få pop-up som spør om du vil endre OSD synlighet.
Skin uten videoforhåndsvisning krever at du justerer ned OSD synlighet noe. Hvor mye er en smakssak.
Når du justerer ned OSD synlighet, vil du se TV-bildet komme til syne bak menyene.
NB! justerer du for mye ned, vil du kunne få problemer med å lese menyer eller TTX-teksting av programmer.
Dersom du endrer fra skin uten videoforhåndsvisning til skin med videoforhåndsvisning, vil du få spørsmål om å endre OSD synlighet dersom denne er satt til under 100 %.

Når du skal endre i selve skin, vil du se live hva du endrer.
Til venstre i skjermen er en liste.
Øverst i listen er "Skin favoritter". Du kan lagre 10 forskjellige favoritter. Altså du har tilgang til 10 forskjellige skin bare der.
Neste punkt i listen er "Skin bakgrunn" Pr nå er det mulig å velge mellom 53 forskjellige bakgrunnsbilder til skin.
NB! Om du endrer farge for "Meny tekstfarge", bør fargen være en kontrast til den "Skin bakgrunn" du har valgt. Fargen du velger for "Meny tekstfarge" brukes mange andre plasser og BØR være kontrast til farge i "Skin bakgrunn".
Øvrige punkter er selvforklarende.

Når du er ferdig med endringene trykker du:
GRØNN (lagre) Dette lagrer endringene, men vil ikke endre det til aktivt skin.
GUL (Utfør Magi!) Dette vil lagre endringene og spørre om du vil starte boksen på nytt med de siste endringene som aktivt skin.

Når du skal bytte mellom lagrede favoritter, velger du den favoritten du ønsker å bruke og trykker GUL (Utfør Magi!) og boksen må restarte for å aktivere det nye skin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PP-Standard HD är det enda skinnet i Peter Pan. Men i gengäld har denna skin MÅNGA möjligheter att göra förändringar.
För att göra ändringar i skinnet måste du först installera några filer. För att göra detta måste du ha ett lagringsmedium anslutet till boxen.
Navigera till:
# BLÅ
# Grafikmeny
# PP standard skin layout
# BLÅ (Installera bakgrundsbilder)
Välj sedan var bakgrundsbilder ska sparas, installera dem och starta om boxen.

Efter omstart navigerar du till:
# BLÅ
# Grafikmeny
# PP standard skinlayout
# GRÖN (starta installation)

Välj sedan vilken version av skinnet du vill köra. PP standardskin (med videoförhandsgranskning) eller PP-standardskin utan förhandsgranskning av video. OBS! Om du ändrar videoförhandsgranskningen i skin måste boxen startas om och du måste navigera tillbaka hit.
När du startar upp efter att du har bytt skin utan att förhandsgranska video och OSD-synlighet är inställd på 100% får du en popup som frågar om du vill ändra OSD-synligheten.
skin utan förhandsgranskning av video kräver att du justerar OSD-synligheten något. Hur mycket är en fråga om smak.
När du justerar OSD-synligheten ser du TV-bilden visas bakom menyerna.
OBS! om du justerar för mycket ner kan du ha problem med att läsa menyer eller TTX-undertexter för program.
Om du byter från skin utan förhandsgranskning av video till skin med förhandsgranskning av videon kommer du att bli ombedd att ändra OSD-synligheten om den är inställd på under 100%.

När du ska förändras i själva skinnet kommer du att se live vad du förändrar.
Till vänster om skärmen finns en lista.
Högst upp på listan finns "Hudfavoriter". Du kan spara 10 olika favoriter. Så du har tillgång till tio olika skinn just där.
Nästa punkt i listan är "Skin wallpaper" Från och med nu är det möjligt att välja mellan 53 olika tapeter för skinn.
OBS! Om du ändrar färgen för "Menytextfärg" bör färgen stå i kontrast till den "Skinnbakgrund" du har valt. Färgen du väljer för "Menytextfärg" används på många andra ställen och BÖR vara en kontrast till färgen i "Skinnbakgrund".
Andra punkter är självförklarande.

När du är klar med ändringarna trycker du på:
GRÖN (spara) Detta sparar ändringarna men ändras inte till aktiv skin.
GUL (Utför magi!) Detta sparar ändringarna och frågar om du vill starta om boxen med de senaste ändringarna som aktiv skin.

För att växla mellan sparade favoriter, välj den favorit du vill använda och tryck på GUL (Utför magi!) Och boxen måste startas om för att aktivera den nya skalen.

6
English support / How-To use PP-Standard-HD skin in PETER PAN
« on: March 17, 2021, 02:07:55 PM »
Important!! Before you start make sure your image is up to date!!
Open PP menu with Blue Button >> PP News & Info >> Blue Button for PP softwareupdate

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PP-Standard-HD is the only skin in this image. But this is a skin LOADED with variations to choose from.
To do changes in the skin, you first have to install some files. To do this you need to have a storage media connected.
Navigate to:
# BLUE
# Graphics Menu
# PP standard skin setup
# BLUE (Install background files!)
Then choose where to install backround package, install them and reboot the box.

After reboot, navigate to:
# BLUE
# Graphics Menu
# PP standard skin setup
# GREEN (Start setup)

Then choose what version of the skin you would like to use. PP standard skin (with video preview) or PP standard skin without video preview.
Be aware. If you change videopreview in skin, you will have to reboot and then navigate back here.
At startup after changing to a skin without videopreview and OSD transparency is set to 100 %, you will see a popup asking to adjust OSD transparency.
Skin without videopreview calls for OSD transparency lower than 100 %. How much, is a matter of taste.
When adjusting down OSD transparency, you will see the TV picture be more and more visible behind the menu.
Be aware. If you adjust OSD transparency down to low, you will have problems reading menus and TTX-subtitles.
If you change from a skin without videopreview to a skin with videopreview you will be asked to adjust OSD transparency if it is set lower than 100 %

When you are about to do the actual changes in the skin, you will see right away what you are changing.
To the left on the screen you see a list of things that can be changed.
First in the list is "Skin favorites" You can store 10 different favorites. Meaning you have 10 different skins quickly avilable.
Next is "Skin background". As of now there are 53 different backgrounds to choose from.
Be aware. If you change color for "Menu text color" this color should be in contrast to the color in "Skin bakcground". The color chosen for "Menu text color" is used many places and SHOULD be in contrast to color in "Skin background".
Other points are self explanatory.

When you are done changing do the following.
GREEN (Save) This will save changes but not apply them as active skin.
YELLOW (Do the Magic!) This will save changes and ask you to reboot to start up with the latest changes as active skin.

When you wish to change between saved favorites, you choose the one you like to use and press YELLOW (Do the Macig!) The box will ask to reboot to apply the new skin.

7
Information and News / New DM900UHD Image
« on: March 17, 2021, 02:01:34 PM »
There is a new updated version to download

If you have alredy download release 1 just backup and save all your settings
before you install the new updated image.

They can be restored in the new version and saves you the work to add it all back.
If you have many plugins and other settings, Do an advance backup to selct them also.

Enjoy.


8
English support / Cyrillic Font files for Peter pan images
« on: March 16, 2021, 05:43:37 PM »The original font set for Peter pan image have support for the Cyrillic aphabet.

But thanks to @hecha71 and @oktus i can now provide a very good font as replacement.


Download the .zip file and exctract it's contense.

Then upload with ftp to folder /usr/share/fonts and replace the original font files.

Restart Enigma2 and now you should be able and use Cyrillic languages.


9
FAQ / About Imager Peter Pan
« on: March 08, 2021, 04:09:25 PM »
Here is some standard info about the image Peter Pan.

Question: Is the image for Dreambox only?
Answer: Yes

Question: Is the image built on DreamOS?
Answer: Yes

Question: Is the image based on OpenDreambox 2.6?
Answer: Yes

Question: Does the image work on other Dreambox then DM One & Two UltraHD?
Answer: No

Question: Can I use the image with BarryAllen?
Answer: Yes

Question: Does the image have an Android OS installer?
Answer: No

Question: Do I get all updates from Extensions Manager?
Answer: NO you get you updates when avalible from PP menu. (Blue button) If any avalible you get an popup message telling you to update.

Pages: [1]